Exemplum

Model-Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages Gebruikten de middeleeuwse verluchters voorbeelden? EXEMPLUM Model-Book Drawings […]

Gebruikten de middeleeuwse verluchters voorbeelden?

EXEMPLUM

Model-Book Drawings and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages

(Ca. 900-ca. 1450). Robert W. Scheller

Een poosje terug, kocht ik een boek met bovenstaande titel. De reden was dat ik mij meer wilde verdiepen in het gebruik van ‘voorbeelden’ bij het maken van miniaturen in handschriften. Hoe zit dat eigenlijk, gebruikten de middeleeuwse verluchters voorbeelden of ook wel exempla genoemd bij het maken van hun miniaturen? En zo ja, welke rol speelden die eigenlijk bij het tot stand komen van die miniaturen? Deed de verluchter alles uit het hoofd of werden er juist modellen gebruikt? Bestonden er schetsboeken in de zin zoals wij die kennen? Kortom een heleboel vragen die je kunt stellen rondom het maken van miniaturen in middeleeuwse handschriften.

Uit het schetsboek van Villard de Honnecourt 1201-1300. Source: Galica

Mijn interesse hiervoor is al in het verleden gewekt door het schetsboek van: Villard de Honnecourt uit de vroege 13e eeuw. Ik heb het ooit eens gedownload via Gallica, een prachtig schetsboek vol mooie tekeningen, met veel details en heel verassend. Bij het bekijken van zijn werk vraag jezelf dan af, waarom heeft hij het gemaakt en hoe en eventueel wie hebben er naast hemzelf gebruik van gemaakt? Toen ik echter een ander werk: -een facsimile uitgave van het: Reiner Musterbuch- op de kop tikte was ik verkocht en wilde ik meer van dit soort werken en hun gebruik weten. Het boek: Exemplum dat ik in de literatuur hierover tegenkwam was dan ook een uitstekende handleiding om mij hier eens verder in te verdiepen.

Het boek is een heel gedegen wetenschappelijke studie over deze materie en tijdens het lezen maakte ik dan ook volop aantekeningen.  Die aantekeningen zijn de rode draad van dit bericht geworden. 

Dit bericht is dus geen samenvatting van het boek in strikte zin, maar een verslag van persoonlijk gemaakte aantekeningen. Uiteraard sterk ingekort maar ik hoop toch dat het interessant genoeg is voor de lezer.

Uit het Reiner Musterbuch 1208–1213 − Klooster van Rein, Oostenrijk.

Introductie:

Tegenwoordig is de waardering voor een tekening zoals wij die kennen heel anders dan vroeger in de Middeleeuwen. Vandaag de dag waarderen wij een tekening als een artistieke expressie van een kunstenaar. Hoe beroemder zo’n kunstenaar is des te meer waardering er is voor zijn tekeningen. Eigenlijk is die waardering van een tekening als artistiek werk er pas vanaf de Renaissance, midden 15e eeuw. Het is daarom dan ook begrijpelijk dat vanaf dat moment meer tekeningen zijn overgeleverd dan voor die tijd. De tekening was toen pas waard om op zich te worden bewaard als een ‘kunstwerk’.

Is dit de reden dat dat er meer tekeningen overgebleven zijn uit de Renaissance dan uit de Middeleeuwen? Of zijn er ook nog andere factoren die een rol hebben gespeeld? In het boek gaat de auteur verder op zoek naar antwoorden.

Uit het Reiner Musterbuch 1208–1213 − Klooster van Rein, Oostenrijk.

Een aantal uitgangspunten bij het onderzoek naar modelboeken en hun gebruik

 • Zoals hierboven al gezegd was de tekening in de Renaissance een artistieke expressie van een kunstenaar zelf.  De creatieve kracht van zijn persoonlijkheid of individu werd direct en helder zichtbaar gemaakt.  Juist daarom werd de tekening vanaf die tijd steeds meer gewaardeerd. 
 • In de Middeleeuwen echter was de tekening een voorbereidende fase, een studie van de natuur, een compositie schets, een werktekening. De tekenaar had al werkend een heel divers of juist specifiek doel voor ogen.
 • Tekeningen gemaakt met een loodstift, pen penseel waren onderdeel van de stappen die gemaakt moesten worden om een doel te bereiken. Zij waren daar een essentieel onderdeel van. Je zou kunnen zeggen dat ze meer een praktisch nut hadden.
 • Ook bij de training van de kunstenaar was het maken van tekeningen heel belangrijk. We kunnen dat lezen bij Cennino Cennini in zijn: ‘Handboek van de Kunstenaar’.
Modelbook : Circle of Tomaso da Modena ca. 1370-80
Bron: Pierpont Morgan Library
Uit het schetsboek van Villard de Honnecourt 1201-1300. Source: Galica

Nog steeds is niet de vraag beantwoord waarom er dan zo weinig is overgebleven van al die tekeningen uit de Middeleeuwen.  

Een aantal redenen op een rijtje:

 1. Tekeningen hadden zoals al gezegd geen artistieke waarde en werden dan ook niet met zorg bewaard. Ze dienden een heel specifiek doel en bij het bereiken daarvan was de tekening niet veel meer waard. Als het project was afgerond kon de tekening worden weggegooid
 2. Wat voor ons moeilijk is voor te stellen is dat het materiaal om op te tekening op te maken heel schaars en duur was. Wij hebben heel veel keuze voor het kiezen van een drager voor het maken van een tekening. Maar vóór de 15e eeuw en de introductie van het papier was er alleen perkament beschikbaar als duurzame drager om op te tekenen.
 3. Er werden daarnaast ook wel andere en minder duurzame dragers gebruikt om tekeningen op te maken.  Wijd en breid was het gebruik van de wastafel. Die werd gebruikt door handelaren voor o.a. het vastleggen van transacties, maar ook om te oefenen met schrijven en het maken tekeningen. Echter ook hier is bijna alles verloren gegaan.
Évreux, Bibliothèque municipale, lat. 004 BM, lat. 4

Onderzoek naar modelboeken en hun rol in de kennisoverdracht.

Bij het onderzoek naar de modelboeken is lang de these van Julius von Schlosser gebruikt: Künstliche Überlieferung. De gedachte hierachter is dat de kunstenaar zich niet zo zeer liet leiden door de natuur maar door modellen die waren geworteld in de Oudheid.

Vanaf de Oudheid zouden zich zekere modellen hebben ontwikkeld die meer leidend waren bij de vormgeving van de miniaturen dan de natuur zelf. Anders gezegd: de kunstenaar keek meer naar het model voor zich of gevormd in zijn hoofd dan naar de vorm in de natuur om hem heen. Nu zij zijn wij gewend om te tekenen naar de natuur maar voor een middeleeuwer lag dat anders.

Modelbook : Circle of Tomaso da Modena ca. 1370-80
Bron: Pierpont Morgan Library.

Het model of ook wel exemplum is de ene kant, het startpunt op de weg naar het eindproduct, daar begon de kunstenaar. Om de weg te gaan naar het eindproduct maakte hij tekeningen. Wij zouden zeggen: ontwerpen. In die optiek was de tekening de overbrugging tussen het exemplum of het voorbeeld en het eindproduct. Dit is lang een belangrijke gedachte geweest bij alle onderzoek naar de rol van modelboeken

In meer recent onderzoek is deze opvatting wel aan kritiek onderhevig en wordt er genuanceerder over gedacht. In het boek exemplum gaat Scheller hier dieper op in. Echter is dit bericht geen echte studie en heb ik alleen de meest relevante opmerkingen in mijn stukje verwerkt.

Volgens Scheller is ook bij het onderzoek naar de modellenboeken een gedetailleerde semantische studie nodig voor het juiste begrip van het kunstvocabulaire in de Middeleeuwen. Het is nog niet zo eenvoudig om de gebruikte termen in de bronnen die worden gebruikt voor onderzoek te duiden.

Woorden die in bronnen worden gebruikt als: imitare, praesentare, exemplum, exemplar, forma, similitudoimago moeten in een brede context worden gezien en waarom eigenlijk?

MS. Ashmole 1504 ca. 1520–1530. Bodleian Library MS.
Uit: Göttingen Modelboek
Uit een modelboek voor initialen c.a. 1200 Bron: The Fitzwilliam Museum

Taal is een iets schitterends, het is één van de prachtige gaven aan de mens gegeven. Maar taal kan ook lastig zijn, het let nauw wat en hoe je het zegt en welke woorden je gebruikt. Je kunt met woorden een ander prijzen maar ook vernederen. Wie bewust leeft gaat bewust met de taal om. 

Is dit van belang in het dagelijks leven dan zeker ook in het onderzoek naar bronnen die spreken over modellen en hun gebruik bij miniaturen. Zonder daar al te diep op in te gaan moeten we ons realiseren dat bovengenoemde woorden door de middeleeuwers werden gebruikt, gevormd en geïnterpreteerd.

Daarbij gebruikten zij de filosofie van Plato, Aristoteles en zeker ook de theologie van de kerkvaders en dat maakt het allemaal nogal complex, te veel voor dit bericht. Het boek echter gaat er uiteraard dieper op in en dat is heel boeiend. 

Évreux, Bibliothèque municipale, lat. 004
BM, lat. 4
Uit het schetsboek van Villard de Honnecourt 1201-1300. Source: Galica

De bronnen voor het onderzoek naar modelboeken zijn relatief schaars. Om een compleet beeld te vormen is er ook inbreng nodig via andere ‘kanalen’. Het is daarom belangrijk dat al bestaande kennis over de overdracht van ideeën op artistiek gebied in de Middeleeuwen worden meegenomen zoals:

 • De rol van de rondreizende kunstenaar met een collectie modellen in zijn bagage. Kunstenaars reisden veel in die tijd op zoek naar werk. Op die manier werden veel ideeën over de vormgeving van miniaturen verspreid.
 • Er bestonden zogenaamde artistieke regio’s. In zo’n gebied dat niet noodzakelijk samenviel met een geografische regio, paste men een specifieke stijl toe bij het vormgeven van de miniaturen.
 • Welke rol speelden draagbare voorwerpen in de verspreiding van artistieke ideeën?
 • Manuscripten waren echter zelf al ‘overdragers’ van modellen. Ze werden veelvuldig uitgeleend om te kopiëren. 
 • Soms waren afbeeldingen in manuscripten ook beïnvloed door andere kunstvormen zoals de fresco’s in de Ashburnham Pentateuch (600). De fresco’s uit de kerk van St. Julien in Tours waren hiervoor de ‘modellen’.
MS. Ashmole 1504 ca. 1520–1530. Bodleian Library MS.
Uit: Göttingen Modelboek

Kenmerken

De onderwerpen die het meest voorkwamen zijn: de mensfiguur en dieren, beide in verschillende stijlen en composities. Bij de afbeeldingen van mensen ging het uiteraard veel over Bijbelse figuren en de dieren hadden veel van doen met de bestiaria die in omloop waren. Hoe verder we in de Middeleeuwen komen hoe meer het naturalisme toeneemt en de techniek gevarieerder wordt. Van invloed was ook dat er meer vraag naar boeken ontstond in de loop van de tijd en dat het hierdoor nodig was om het productieproces van het manuscript te stroomlijnen. Hierbij pasten bijvoorbeeld de techniek van het ‘model pouncing’. Dit werkte als volgt:op de contouren van het model werden kleine gaatjes geprikt en met wat pigment erdoorheen te verstuiven kon men dan eenvoudig het patroon overbrengen. Ook maakte men heel dun perkament of smeerde perkament in met lijnolie, op die manier maakte men dan calqueerpapier. (carta lucida).

In de Renaissance krijgt de tekening een eigen artistieke waarde. Jacopo Bellini, loodstift op perkament. Ca. 1450. 426 x 286 mm Musée du Louvre, Paris

Over het maken en bewaren van tekeningen

Tekeningen op perkament en papier werden los, gebonden of in een gevouwen vel bewaard. Soms bleef dat zo en andere keren werden ze gebonden. Dat kon als losse katern gebeuren maar ook als onderdeel van een ander manuscript. De bladen met tekeningen waren veelal helder van opzet en met duidelijke lijnen en contouren. Schaduwen werden aangebracht met verdunde inkt en penseel. De compositie was duidelijk en zonder overlappingen want alles moest goed gezien kunnen worden, het voorbeeld moest helder zijn. Verder lijken de tekeningen wat onderwerp betreft in de modelboeken bijeengeraapt, er is geen thematische eenduidigheid. In één boek vinden we afbeeldingen van mensen, dieren, ornamenten etc.

Tegenwoordig krijgen modelboeken voor de middeleeuwse verluchters steeds meer belangstelling. Dit heeft onder andere te maken met de veranderende doelstelling van het kunsthistorisch onderzoek. Het onderzoek naar het werkproces wordt steeds belangrijker. Bij artistieke reconstructies wordt dan ook de vraag gesteld naar de rol van het modelboek.

Braunschweiger Skizzenbuch
Uit een modelboek voor initialen c.a. 1200 Bron: The Fitzwilliam Museum

In de 14e eeuw neemt het gebruik van papier toe en daarmee ook de productie van modelboeken. Echter steeds meer aandacht komt er voor het artistieke aspect van de tekening en worden modellen in de strikte zin minder belangrijk. De verspreiding van de grafische technieken en de boekdrukkunst in het algemeen versterkte dit proces alleen nog maar.

Als de Renais

Het boek Exemplum heeft een uitgebreide catalogus met voorbeelden van modelboeken van de vroege tot late Middeleeuwen. Wie wat googelt kan de meeste voorbeelden uit de catalogus wel vinden. Kortom een boek voor wetenschappers maar voor ons als liefhebbers van manuscripten ook heel interessant. Het boek is voor zover ik weet alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Koning met hoveling: Braunschweiger Skizzenbuch